choke point in crusher cavity

choke point in crusher cavity